Regulamin

REGULAMIN

§1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Towarów w Sklepie internetowym LIS WYCINA działającym pod adresem www.liswycina.pl, na rzecz Konsumentów, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz podmiotów niebędących konsumentami.
2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Krzysztofa Lisieckiego prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LIS WYCINA Krzysztof Lisiecki w Poznaniu przy ul. Cicha 15, 61-710 Poznań (adres głównego miejsca wykonywania działalności), NIP 7781416637 adres e-mail: hello@liswycina.pl
3. Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny: ul. Cicha 15, 61-710 Poznań,
Adres e-mail: hello@liswycina.pl
Rachunek bankowy: 64 1050 1520 1000 0092 6144 7834

4. Sprzedający informuje, że złożenie Zamówienia w Sklepie nakłada na Klienta/Kontrahenta obowiązek zapłaty ceny za Towar oraz kosztów dostawy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jako Konsument składa Zamówienie lub zawiera ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży Towaru,
3. Kontrahent – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niebędąca Konsumentem, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę Sprzedaży związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.),
5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego; za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Koszyk – element Sklepu, do którego Klient/Kontrahent może dodawać Towary, w odniesieniu do których chce złożyć Zamówienie,
7. Przedmiot Umowy – Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami,
8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego LIS WYCINA. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
9. Sklep – sklep internetowy o nazwie LIS WYCINA działający pod adresem www.liswycina.pl, za pośrednictwem którego Klient/Kontrahent może złożyć Zamówienie,
10. Sprzedający – Krzysztof Lisiecki prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LIS WYCINA

Krzysztof Lisiecki, ul. Cicha 15, 61-710 Poznań NIP 7781416637 adres e-mail: hello@liswycina.pl,

będący projektantem wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie,
11. Strona – Sprzedający i Klient/Kontrahent,
12. Towar – zaprojektowany produkt wymieniony i opisany na stronie internetowej działającej pod adresem www.liswycina.pl będący Przedmiotem Umowy, stanowiący wynik twórczości Sprzedającego.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem/Kontrahentem za pośrednictwem Sklepu,
14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.),
15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827),
16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)
17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Kontrahenta złożone za pośrednictwem Sklepu, stanowiące ofertę nabycia danego Towaru, określające jednoznacznie rodzaj, ilość i cenę, sposób odebrania Towaru oraz dane identyfikacyjne Klienta/Kontrahenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży,
18. Zamówienie indywidualne – oświadczenie woli Klienta/Kontrahenta złożone drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego, stanowiące ofertę nabycia danego Towaru, wykonanego według specyfikacji Klienta/Kontrahenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, określające jednoznacznie rodzaj, ilość i cenę, sposób odebrania Towaru oraz dane identyfikacyjne Klienta/Kontrahenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży,
19. Czas realizacji Zamówienia – okres realizacji Zamówienia przez Sprzedającego liczony od dnia uiszczenia przez Klienta/Kontrahenta zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, do dnia powierzenia przez Sprzedającego Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta/Kontrahenta, lub do dnia przesłania Klientowi/Kontrahentowi informacji o przygotowaniu towaru do odbioru przez Klienta/Kontrahenta.

§3 Ogólne zasady

 1. Zamówienia w Sklepie na warunkach określonym Regulaminem mogą składać:
  a) Konsumenci, którzy są pełnoletni oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, lub
  b) pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych niebędące Konsumentami, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a posiadające zdolność do czynności prawnych, zamierzające dokonać u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem Zamówienia i zaakceptowanie Regulaminu.
  3. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem oraz Regulaminem.
  4. Prezentacja Towarów w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  5. Prezentacja Towarów w Sklepie stanowi zaproszenie do składania ofert. Zamówienie złożone przez Klienta/Kontrahenta stanowi jedynie ofertę nabycia danego Towaru i nie skutkuje natychmiastowym zawarciem Umowy Sprzedaży.
  6. Kontakt Klienta/Kontrahenta ze Sprzedającym możliwy jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

§4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polegają na umożliwieniu Klientowi/Kontrahentowi składania Zamówień i zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu.
2. Zamówienia są składane przez Klienta/Kontrahenta przy wykorzystaniu tzw. Koszyka.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, z chwilą wysłania przez Sprzedającego na podany adres e-mail Klienta/Kontrahenta ? informacji o braku możliwości przyjęcia Zamówienia zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu lub z chwilą zawarcia między Stronami Umowy Sprzedaży zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu.
4. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu należy przekazywać Sprzedającemu na adres e-mail podany w §1 Regulaminu, przy czym ich rozpatrywanie przez Sprzedającego następować będzie w dniach i godzinach wskazanych w § 3 ust. 6 Regulaminu.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient/Kontrahent, a które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie przez Klienta/Kontrahenta ze Sklepu.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych, w tym w szczególności z powodu konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, lub innych od niego niezależnych oraz za następstwa takich przerw.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania Sklepu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta/Kontrahenta i bez podawania przyczyn takiego działania.

§5 Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej, działającej pod adresem www.liswycina.pl poprzez dodanie Towaru do Koszyka i zaakceptowanie Regulaminu, z wyłączeniem Towaru, o którym mowa w ust. 9 poniżej.
2. Przed złożeniem Zamówienia Klient/Kontrahent powinien zapoznać się z warunkami Umowy Sprzedaży, w szczególności czasem realizacji Zamówienia i kosztami dostawy oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Złożenie Zamówienia wymaga:
a) Przejścia do podstrony wybranego Towaru,
b) Dokonanie wyboru właściwego produktu.
c) „Dodanie” Towaru do Koszyka poprzez kliknięcie na odpowiednią ikonę,
d) Sprawdzenie Zamówienia, oraz ewentualna modyfikacja na podstronie „Cart”
e) Przejście do podstrony ” Checkout”,
f) Wpisanie danych osobowych oraz adresu dostawy Towaru,
g) Dokonania płatności.
h) Potwierdzenie Zamówienia,
i) Zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Zamówienia,
j) W przypadku przelewu przekierowanie do podstrony z danymi do przelewu.
4. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży określonego Towaru. Samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie skutkuje natychmiastowym zawarciem Umowy Sprzedaży. Przez złożenie Zamówienia Klient/Kontrahent potwierdza, że wie, iż w przypadku przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient/Kontrahent otrzyma na podany przez niego adres e-mail, automatycznie wygenerowane przez Sklep, potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierające informację o łącznej cenie zamówionych Towarów oraz o łącznym koszcie dostawy zamówionych Towarów.
6. Z uwagi na okoliczność, iż Towar jest projektowany i wykonywany ręcznie przez Sprzedającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania Klientowi/Kontrahentowi potwierdzenia złożenia Zamówienia Sprzedający może powiadomić Klienta/Kontrahenta – na podany adres e-mail Klienta/Kontrahenta – o braku możliwości przyjęcia Zamówienia, w szczególności z powodu niedostępności Towaru lub innych przyczyn.
8. Zamówienie wiąże Sprzedającego, z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, i nie wysłania do Klienta/Kontrahenta na adres e-mail informacji o braku możliwości przyjęciu Zamówienia oraz pod warunkiem otrzymania, tj. zaksięgowania na koncie Sprzedającego zapłaty z tytułu ceny towaru i kosztów dostawy. Z tą chwilą następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Stronami.
9. Sprzedający ma prawo skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia.
10. Z procedury składania Zamówień określonej w postanowieniach powyżej wyłączone są Towary, będące przedmiotem tzw. Zamówień indywidulanych.
11. Składanie i przyjmowanie Zamówień, na Towary, o których mowa w ust. 9 powyżej, podlega indywidulnym uzgodnieniom Stron drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu mailowego Sprzedającego i Klienta/Kontrahenta, co do jego rodzaju, czasu realizacji Zamówienia, terminu i kosztów dostawy oraz ceny. Umowa Sprzedaży w takich przypadkach zostaje zawarta, jeśli strony dojdą do porozumienia co do wszystkich negocjowanych postanowień Umowy.
12. Tabela rozmiarów zamieszczona przy Towarze stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§6 Cena Towaru, płatność

1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) . Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy Towaru.
2. W przypadku zawarcia przez Strony Umowy Sprzedaży Klient/Kontrahent zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu cenę za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy w drodze przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego nr 64 1050 1520 1000 0092 6144 7834 w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,
W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Zamówienie nie wiąże Sprzedającego, tj. nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży miedzy Stronami.

§7 Realizacja Zamówień

1. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedającego podawany jest obok opisu Towaru, w związku z czym Klient/Kontrahent składając Zamówienie akceptuje czas realizacji tego Zamówienia podany obok opisu Towaru. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.
2. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia przez Sprzedającego następuje w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego całości ceny za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy.
3. Czas realizacji Zamówienia, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego może ulec zmianie, o czym Klient/Kontrahent zostanie powiadomiony na podany w Zamówieniu adres e-mail wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu realizacji Zamówienia.
4. Realizacja Zamówienia przez Sprzedającego kończy się z dniem powierzenia przez Sprzedającego Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta/Kontrahenta lub przesłania do Klienta/Kontrahenta informacja o przygotowaniu Towaru do odbioru.

§8 Dostawa Towaru

1. Towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej do miejsca wskazanego przez Klienta (na terenie Polski).
2. Koszty dostawy Towaru na terenie Polski ponosi Klient/ Kontrahent.
3. Wysokość kosztów dostawy ustalona zostaie po dodaniu produktu do koszyka.
4. Koszty dostawy zostają uwzględnione na fakturze lub paragonie.
5. Sprzedający poinformuje Klienta/Kontrahenta – na podany przez niego adres e-mail – o powierzeniu Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Klienta/Kontrahenta.

6. W przypadku dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, termin dostawy wynika z warunków dostawy firmy kurierskiej w przypadku Sprzedającego jest to DPD. Klient/Kontrahent jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z tymi warunkami. Orientacyjny czas dostawy- do 5 dni roboczych.

§9 Odpowiedzialność za wady rzeczy i reklamacje

1. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są projektowane i wykonywane przez Sprzedającego. Są one nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych.
2. Jeżeli kupiony przez Klienta Towar ma wadę fizyczną lub prawną Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi na zasadach regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Klient ma prawo złożyć Sprzedającemu reklamację dotyczącą kupionego Towaru w formie pisemnej wysyłając ją listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w §1 Regulaminu.
4. Reklamacja powinna wskazywać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b) datę zamówienia Towaru, stanowiącego przedmiot reklamacji,
c) numer faktury lub paragonu,
d) Towar podlegający reklamacji,
e) żądanie Konsumenta,
f) uzasadnienie reklamacji.
5. Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na adres wskazany w §1 Regulaminu wraz z reklamacją, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Do zwracanego Towaru Klient proszony jest o dołączenie faktury VAT lub paragonu albo potwierdzenia zapłaty.
7. Klient proszony jest o odesłanie Towaru w opakowaniu zabezpieczającym Towar przed uszkodzeniem.
8. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z załączonym do niej Towarem (otrzymanie Towaru przez Sprzedającego jest konieczne w celu jego zbadania i należytego rozpatrzenia złożonej reklamacji).
9. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres lub adres e-mail.
10. Jeżeli Towar nie zostanie odebrany przez Klienta, Sprzedający wezwie Klienta – na podany przez Klienta adres e-mail oraz pisemnie na podany przez Klienta adres  do odebrania Towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie Towaru.
11. Na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kontrahenta z tytułu wad fizycznych i prawnych Towarów (rękojmia).

§10 Odstąpienie od umowy 

  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail hello@liswycina.pl
  1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  1. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
  1. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
  1. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
  1. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  1. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  1. Wszystkie produkty oznaczone w opisie “Produkt dostępny na zamówienie” są wykonywane od podstaw wg indywidualnych specyfikacji konsumenta (kolor, grawer, wielkość, napis, rodzaj materiału itp.), w związku z czym zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (art. 38, punkt 1 i 3) O prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
  §11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający.
2. Dane osobowe Klienta/Kontrahenta są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedającym a Klientem/Kontrahentem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży oraz dostarczania Towarów do Klienta/Kontrahenta, a także w celu udokumentowania ww. stosunków umownych.
4. W przypadku Klientów/Kontrahentów, którzy korzystają z usługi dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej do miejsca wskazanego przez Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy firmie DPD Polska.
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres obejmujący ulicę i numer domu lub lokalu, kod pocztowy i miejscowość, a ponadto NIP, nr telefonu i adres e-mail.
6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest niezbędne w rozumieniu art. 18 ust. 1, 2 i 3 i art. 22 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Korzystanie ze Sklepu, składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu oraz zawieranie za pośrednictwem Sklepu umów o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umów Sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest dobrowolne, a osoba, której dane dotyczą, podejmuje w tym zakresie samodzielną decyzję.
8. Struktura Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można go było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania Sklepu nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
9. Klient/Kontrahent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Klientowi/Kontrahentowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
10. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez podmioty nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klienta/Kontrahenta drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

§12 Polityka dotycząca “cookies”

 1. Sklep używa tzw. “cookies” (ciasteczka) w celu umożliwienia Klientom/Kontrahentom wykorzystywania poszczególnych funkcji Sklepu oraz dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Klienta/Kontrahenta a także optymalizacji korzystania z tej strony internetowej.
  2. “Cookies” zawierają informacje konfiguracyjne, zapisujące dane potrzebne, m.in. do zalogowania się Klienta/Kontrahenta na Konto Klienta/Kontrahenta, realizacji Zamówienia.
  3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu “cookies” są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klienta/Kontrahenta, np. zapamiętania logowania, zapamiętania Towarów dodanych do Koszyka. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  4. “Cookies” są automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili Klient/Kontrahent może je wyłączyć, aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby być informowanym o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem “cookies”.
  5. W przypadku wyłączenia “cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej dotyczących “cookies” pewne części Sklepu mogą nie działać poprawnie.

§ 13 Warunki techniczne.

Funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony. Mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:
a) komputer lub inne urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer (od wersji 9.0), Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera w najwyższej wersji,
c) aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail podana jest poniżej),
d) rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768,
e) zainstalowana aplikacja otwierania plików typu PDF,
f) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
g) włączona obsługa Java Script oraz cookies.
2. Sprzedający przesyła Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail wskazane w Regulaminie wiadomości, będące treściami cyfrowymi w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, wyłącznie celem należytego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz należytego wykonania Umowy Sprzedaży.
3. Na adres e-mail podany przez Klienta/Kontrahenta Sprzedający może wysyłać następujące treści cyfrowe:
a) wiadomość, potwierdzająca dokonanie rejestracji Klienta/Kontrahenta w Sklepie i utworzenie Konta Klienta/Kontrahenta, wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta Klienta/Kontrahenta,
b) oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym,
c) powiadomienie o braku możliwości przyjęcia Zamówienia,
d) informacja o wydłużeniu terminu realizacji Zamówienia,
e) informacja o powierzeniu Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Klienta/Kontrahenta lub o przygotowaniu Towaru do odbioru osobistego,
f) odpowiedź na reklamację,
g) wezwanie do odebrania Towaru,
h) Regulamin oraz informacje dotyczące zmian postanowień Regulaminu,
i) inne treści cyfrowe związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną lub wykonaniem Umowy Sprzedaży, w szczególności informacja o kolejnych etapach realizacji Zamówienia,
j) informacja handlowa, jeżeli Klient/Kontrahent wyrazi osobną zgodę na jej otrzymywanie.
4. Konto Klienta/Kontrahenta dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego, podając odpowiednie login (nazwę Konta Klienta/Kontrahenta ustanowioną przez Klienta/Kontrahenta w procesie rejestracji) i hasło. Klient/Kontrahent ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie loginu lub hasła osobom trzecim. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu, Klient/Kontrahent powinien stosować się do następujących zasad:
a) nie ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta/Kontrahenta do dostępu do Konta Klienta/Kontrahenta,
b) wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,
c) nie zapisywać hasła,
d) zmieniać hasło co pewien czas.

§14 Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi integralną część zawartej przez Strony Umowy Sprzedaży. Strony wiąże Regulamin w brzmieniu z chwili złożenia Zamówienia przez Klienta/Kontrahenta.
2. Przez złożenie Zamówienia Klient/Kontrahent akceptuje Regulamin, a tym samym oświadcza, że Regulamin został jemu udostępniony w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Regulamin jest udostępniony Klientom/Kontrahentom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej – działającej pod adresem www.liswycina.pl – w formie elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta/Kontrahenta treści o charakterze bezprawnym.
6. Klient/kontrahent, rejestrując się w Sklepie lub składając Zamówienie, oświadcza, iż wszelkie dane podane przez Klienta/Kontrahenta są prawdziwe i aktualne. Klient/Kontrahent zobowiązuje się poinformować Sprzedającego o każdorazowej zmianie swoich danych, w szczególności adresu oraz adresu e-mail. W przypadku zmiany danych Klienta/Kontrahenta, w szczególności adresu lub adresu e-mail Klienta/Kontrahenta, bez poinformowania o tym fakcie Sprzedającego na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany w §1 Regulaminu, wysłanie przez Sprzedającego do Klienta/Kontrahenta informacji lub oświadczenia według ostatnio znanych danych Klienta/Kontrahenta lub na adres lub adres e-mail wskazany przez Klienta/Kontrahenta uznaje się za skuteczne doręczenie z upływem 7 dni od dnia wysłania.
7. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług elektronicznych i Umowy Sprzedaży zawartych przez Strony jest prawo polskie.
8. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w związku z umową o świadczenie usług elektronicznych lub Umową Sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

X